Thuế - Bảo hiểm

Cập nhật: 14/11/2014

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về thuế và các giải pháp áp dụng thực tiễn hoặc đại diên cho khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề về thuế.

Dịch vụ của chúng tôi là:

- Tư vấn về các lĩnh vực thuế của Việt Nam; như thuế nhà thầu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu….

 - Tư vấn về các giải pháp thực tiến áp dụng đối với những vướng mắc về thuế