Tài chính - Ngân hàng

Cập nhật: 15/11/2014

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng khi hoạt động phải thực hiện đồng thời nhiều các quy định của pháp luật về  doanh nghiệp và luật chuyên ngành. Điều này đòi hỏi luật sư phải có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính ngân hàng từ đó đưa ra được các hướng dẫn, giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn của khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi là:

- Dự thảo, soát xét, đàm phán các hợp đồng tín dụng, các công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, quyền chọn, hoán đổi;

- Tư vấn về các giao dịch liên quan đến hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng;

- Tư vấn về cấu trúc tổ chức, hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng.