Mua bán sáp nhập

Cập nhật: 15/11/2014

Trong giai đoạn hiện nay, sự đòi hỏi tái cơ cấu doanh nghiệp đang trở lên cấp thiết để đáp ứng linh hoạt với cơ chế thị trường. Mục đích của chúng tôi là làm sao cho việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng cho cổ đông và chủ sở hữu lớn hơn giá trị hiện tại của hai doanh nghiệp riêng rẽ.

Dịch vụ chúng tôi là:

- Kiểm tra tình trạng pháp lý doanh nghiệp;

- Tư vấn điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định hiện hành;

- Tư vấn lựa chọn hình thức mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

- Tư vấn về cách thức giao dịch;

- Tư vấn về thương lượng, xây dựng hợp đồng;

- Tư vấn và giám sát về việc thực hiện hợp đồng;

- Tư vấn về hoạt động sau M&A: tổ chức, tái cơ cấu, chiến lựợc kinh doanh;

- Tư vấn thủ tục họp HĐTV/ĐHĐCĐ để thông qua nội dụng sáp nhập công ty;

- Tư vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;

- Tư vấn về thủ tục và điều kiện sáp nhập;

- Tư vấn phương án sử dụng lao động;

- Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhâp thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;

- Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;

 - Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung sáp nhập;